غیبت ایرانی‌ها در تیم منتخب لیگ ستارگان

برای دومین هفته متوالی هیچ کدام از لژیونرهای ایرانی حاضر در قطر بین ۱۱ بازیکن منتخب کارشناسان و رسانه های این کشور قرار نگرفتند.