امنیت به خودی خود بوجود نمی‌آید/همان‌گونه که بر ناامنی چیره شدیم بر محرومیت هم مسلط خواهیم شد