هاشمی رفسنجانی: تاریخ جنگ را باید مانند شاهنامه جاودانه کرد