خبر مرگ شیمون پرز در توئیتر سفارت اسرائیل در انگلیس