بانک مرکزی: واگذاری «شهروند» شهر آفتاب به بانک شهر غیر قانونی است،‌ موافقت نمی‌کنیم

اخیراً کمیته‌ای با عنوان حمایت از تولید در بانک مرکزی تشکیل شده است که وظیفه آن حمایت از تولیدکنندگان با هدایت منابع و نظارت بر آن است.