بانک مرکزی: واگذاری «شهروند» شهر آفتاب به بانک شهر غیر قانونی است،‌ موافقت نمی‌کنیم