فرناندو آلونسو در آغاز دور اول گرندپری سنگاپور رویای حضور روی سکو را داشت