ایلان ماسک می گوید تشکیل تمدن انسانی روی مریخ به ۴۰ الی ۱۰۰ سال زمان نیاز دارد