تقدیر لاریجانی از گزارش مرکز پژوهش‌ها/تحلیل اقتصادی این مرکز واقع بینانه بود

رئیس مجلس گفت: تحلیلی که در گزارش مرکز پژوهش ها از شرایط اقتصادی ارائه شد، تحلیل واقع بینانه‌ای است.