گزارش های این مرکز باید به موقع و به روز باشد

نماینده آستانه اشرفیه گفت: گزارش مرکز پژوهش ها باید مستقل و کارشناسی شده باشد اما گاهی تحت تاثیر فضایی در مجلس و یا نهادی قرار می‌گیرد.