کُردها از رویکرد بارزانی در تجزیه استان نینوی حمایت نمی‌کنند