حاشیه های دومین اردوی دانش آموزی همیاران پیشگیری از آسیب های اجتماعی

دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه در دومین اردوی آموزشی و تفریحی اردوگاه شهید چمران شرکت کردند.