روحانی: قزوین شهر بزرگان است

رئیس جمهور سفر به قزوین را مایه افتخار دولت تدبیر و امید دانست.۱۰:۲۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر