صیغه جدید حساب بانکی برای دریافت هدایای مدیران!

مدیران دستگاهها می توانند از یک حساب دریافت و پرداخت تحت عنوان کمک ها یا هدایا، بر اساس دستورالعمل های قانونی در این زمینه استفاده کنند.