تعداد قربانیان کشتی واژگون شده مصری به ۲۰۴نفر افزایش یافت