الگو قرار دادن کشورهای شکست خورده در بحث کاهش توانمندی دفاعی، عاقلانه نیست