سوال قاضی‌پور از حجتی درباره گزارش سازمان بازرسی اعلام وصول شد