لایحه تصویب احکام و مصوبات کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب شد