توسعه اینترنت نسل ۴ و باندلینگ تلفن هوشمند؛ اولویت های کنونی همراه اول