شرایط اقتصادی عربستان در اوج تنش‌های منطقه‌ای بحرانی شد