شیمون پرز که بود؟

شیمون پرز از سیاستمداران نسل اول رژیم صهیونیستی است که برخلاف سوابق تروریستی اش علیه ملت مظلوم فلسطین و ملت های منطقه به واسطه روابط بینی المللی اش به پیرایشگر چهره منحوس رژیم صهیونیستی در نزد افکار عمومی مشهور بود.