تغییر سیستم استقلال تحت تاثیر مصدومیت پادوانی

با مصدومیت مدافع برزیلی آبی پوشان منصوریان دیگر به دنبال تغییر سیستم نخواهد بود.