با خداحافظی قطعی مهدی مهدوی ؛/ پاسور بعدی تیم ملی چه کسی خواهد بود؟