مربیان انگلیس، مطنونان همیشگی/ آلاردایس، آخرین قربانی یک نیمکت نفرین شده