زندی سرپرست تیم ملی کشتی پهلوانی شد

علی زندی به عنوان سرپرست تیم ملی کشتی پهلوانی منصوب شد.