سردار در ترکیب اصلی، عزت الهی روی نیمکت/ روستوف- آیندهوون؛ جنگ زخم خورده‌ها در المپیکو