ظرفیت بالای اصفهان برای برگزاری برنامه‌های بین المللی