سوال ملی قاضی‌پور و محجوب از وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول شد

عضو هیات رئیسه مجلس سوال ملی دو نماینده از وزیر جهاد کشاورزی را اعلام وصول کرد.