هیات رئیسه می‌تواند تمام یا بخشی از وقت جلسه علنی را به بررسی مسائل مهم اختصاص دهد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هیات رئیسه می‌تواند تمام یا بخشی از وقت جلسه را به طرح مسائل مهم اختصاص دهد.