هیات رئیسه می‌تواند تمام یا بخشی از وقت جلسه علنی را به بررسی مسائل مهم اختصاص دهد