افزایش جزئی بهای طلای سیاه در پی کاهش ذخایر نفتی آمریکا

انتشار آمار مربوط به کاهش ذخایر نفتی آمریکا موجب رشد اندک بهای طلای سیاه شد.