افزایش جزئی بهای طلای سیاه در پی کاهش ذخایر نفتی آمریکا