تسلا مدیران دایملر را برای پروژه کامیون برقی خود استخدام کرده است