پای "دیوار" به افغانستان باز شد (اطلاع رسانی تبلیغی)