مصدومیت پادوانی برنامه‌های منصوریان را به هم ریخت

با مصدومیت مدافع برزیلی آبی‌پوشان منصوریان دیگر به دنبال تغییر سیستم نخواهد بود.