انتقاد از عدم قرائت طرح استیضاح وزیر آموزش به هیئت رئیسه

نماینده مردم محلات درباره عدم قرائت طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس انتقاد کرد.