حریف مکار فرار کرد / روسیه ۴ – ایران۳؛ حسرت ابدی در مدلین