پاسخ جالب یک دانش آموز به پرسش مهر رئیس جمهور+ تصویر

رئیس جمهور در پرسش مهر خود از دانش آموزان پرسیده بود: «خشونت از کجا نشأت گرفته است و چگونه عده ای خشونت را می آموزند. در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد.»