میزان هدررفت آب بدون درآمد اصفهان ۱۸ درصد است

به ‌گزارش خبرگزاری ایمنا، سیدعلی سیدزاده با بیان اینکه آب بدون درآمد به سه بخش تقسیم می‌شود، بیان داشت: یک بخش از این هدر رفت واقعی و بر اثر شکستگی و سرریز از مخازن و نیز مربوط به نشت از انشعابات مشترکان است. مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش آب بدون درآمد، افزود: […]