نیروی زمینی سپاه مصداق واقعی اشداء علی الکفار است

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نیروی زمینی سپاه مصداق واقعی اشداء الکفار است.