کلیات لایحه «تصویب احکام و مصوبات کنگره اتحادیه جهانی پست» تصویب شد