مسئله تحریم سپاه پاسداران ایران در مجلس نمایندگان آمریکا بررسی می‌شود

یک کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، طرح تحریم‌ سپاه پاسداران ایران را مورد بحث قرار می‌دهد.