تداوم محدودیت و منع رفت و آمد در کشمیر در پی ادامه درگیری‌ها