موفقیت مهم ارتش سوریه در نزدیکی «دوما» در شرق دمشق