«پرز» از دیپلماسی مانند پوششی برای سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل استفاده کرد