بستن مسیر رودهای ورودی به پاکستان به معنای اعلان جنگ با اسلام‌آباد است

مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان گفت: بستن مسیر رودهای ورودی به پاکستان و عمل نکردن به قرارداد سندطاس از جانب هند به معنای اعلام جنگ است.