بستن مسیر رودهای ورودی به پاکستان به معنای اعلان جنگ با اسلام‌آباد است