اخراج کارمندان بزرگترین چاپخانه در عربستان

کارمندان چاپخانه بزرگ “ملک فهد” در مدینه با دیدن بیانیه پایان دورۀ قراردادشان، غافلگیر شدند….