تظاهرات جدید در آمریکا/ پلیس به یک سیاهپوست دیگر تیراندازی کرد