عملیات آزادسازی منطقه «جزیره الدولاب» در غرب عراق آغاز شد